Wat is het BOAZ Bank Beheersfonds

De Stichting Boazbank Beheersfonds ondersteunt brede maatschappelijk en culturele doelen in de Gemeente Vianen. Hieronder vallen de kernen Vianen, Everdingen, Hagestein en Zijderveld.

De Stichting heeft een beperkt vermogen en ondersteunt de door haar gekozen doelen uit het rendement op dit vermogen.

De Boazbank werd op 11 maart 1920 opgericht door de middenstandsvereniging van Vianen. De eerste vergaderingen van het bestuur werden gehouden in de plaatselijke bakkerij omdat het huis van de directeur nog niet verbouwd was tot kantoor, het deksel van een trog was de tafel. De bank sloot zich, in tegenstelling tot de andere spaarbanken, niet aan bij de Nederlandse Spaarbankbond maar bij de Centrale Boazbank te Utrecht en later bij de Nederlandsche Middenstands Bank. In 1982 ging de bank op in de Centrumbank.

Op 30 augustus 1982 is de huidige Stichting Beheersfonds Boazbank opgericht.

De Cultuurprijs Vianen

Het bestuur van de Stichting Boazbank Beheersfonds heeft besloten om met ingang van 1997 een Cultuurprijs Vianen in te stellen. Deze cultuurprijs kan alleen worden toegekend aan een inwoner, stichting of vereniging uit de gemeente Vianen. De prijswinnaar moet een bijdrage geleverd hebben aan de ontwikkeling van de cultuur in de gemeente Vianen. De bepaling van de toekenning van de prijs zal geschieden in een vergadering van de Raad van Bestuur.

De Cultuurprijs Vianen is tot nu toe toegekend aan:

 • dhr. A. Kooijman (2017
 • dhr. O. ter Stege (2014)
 • dhr. H. Hello Sr. (2010)
 • dhr. F. Baars(2000)
 • dhr. J.A.L. de Meyere (1997)

Het bestuur

Het Bestuur van de stichting wordt gevoerd door:

 • de heer H.E. Hello (voorzitter)
 • de heer R. ter Stege (secretaris)
 • de heer P. de Blok (penningmeester)
 • de heer E.J. van Manen (bestuurslid)
 • de heer C.J. van der Kwast (bestuurslid)

Het bestuur neemt normaliter nieuwe aanvragen twee keer per jaar in behandeling. Het bestuur vergadert in het voor- en najaar.

Statutaire doelen

Met betrekking tot het doel van de stichting is in artikel 2 van de statuten het volgende bepaald:

 1. De stichting heeft ten doel aan het door haar te verwerven liquidatiesaldo van de ontbonden Coöperatieve Spaarbank BOAZ voor Vianen en Omstreken B.A. en eventueel verder nog door de stichting te verwerven baten, een of meer bestemmingen te geven ten algemenen nutte, in het bijzonder van de inwoners van Vianen en de aangrenzende gemeenten, zijnde het werkgebied van de voormalige BOAZ-bank.

 2. De stichting tracht dit doel te bereiken:
  1. door het beheren van haar vermogen zolang en voorzover het nog niet is aangewend tot het beoogde doel;
  2. door het na onderzoek en/of overleg met daarvoor in aanmerking komende personen en instanties aanwijzen van objecten waarvoor het vermogen van de stichting of een gedeelte daarvan in overeenstemming met het doel van de stichting zou kunnen worden aangewend;
  3. door het doen uitvoeren van – of medewerken aan – de uitvoering van objecten als sub b. bedoeld of het financieren daarvan en/of het ter beschikking stellen van gelden of bijdragen ter realisering van dergelijke objecten;
  4. door het overdragen van vermogensbestanddelen van de stichting en het doen van schenkingen mits in zodanige vorm en/of onder zodanige bepalingen dat een en ander zal strekken ten algemenen nutte;
  5. door alle wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
 3. Het vermogen van de Stichting bestaat uit het bedoelde liquidatiesaldo per 1 januari 1982 van de spaarbank en voor het overige zal het vermogen van de Stichting bestaan uit de door haar te verwerven roerende en onroerende zaken en liquide middelen.

 4. De inkomsten van de Stichting zullen bestaan uit de rendementen van haar eigen vermogen en voorts uit alles dat wordt verkregen uit erfstelling,legaat of schenking.

Logo & Naamsvermelding

Wij verwachten dat u, na toezegging van de donatie en gedurende de looptijd van het project, het logo van het Boazbank Beheersfonds vermeldt op al uw eigen uitgaven.

 • Vermeld ‘[naam organisatie] wordt gesteund door Stichting Boazbank Beheersfonds ‘
 • Link het logo aan www.boazbankbeheersfonds.nl

Voor een consistent gebruik van ons logo zien wij niet graag dat het in een andere kleur wordt gebruikt dan hierboven is aangegeven.

Deze website gebruikt cookies. Door verder te gaan op deze website accepteert u ons gebruik van cookies.